ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Дніпро (Дніпропетровськ)                                                                                                                                                «    » ______________ 20    року
Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», надалі "Замовник", в особі _______________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Суб'єкт підприємницької діяльності ______________________________, надалі „Виконавець", з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне: 
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Предметом укладеного Договору є надання Виконавцем юридичних послуг. 
1.2. Виконавець надає Замовнику послуги в рамках і у формі експертиз, консультацій з юридичних питань, роз'яснень з юридичних питань і письмових довідок по законодавству, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, здійснення представництва та захисту прав та законних інтересів в судах, державних та місцевих органах виконавчої влади. 
2.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1. Щомісячна вартість послуг, передбачених пунктом 1.1 даного Договору становить 0000,00 ( тисяча ) грн. 00 коп. без ГІДВ. 
2.2. Замовник щомісячно проводить оплату Виконавцю в розмірі, передбаченому пунктом 2.1 даного Договору на розрахунковий рахунок Виконавця протягом трьох робочих днів місяця, наступного за звітним, на підставі підписаного Сторонами Акту здачі-прийому наданих послуг. 
2.3. Всі платежі, здійснення яких Замовником передбачене даним Договором або буде необхідним у зв'язку з ним, вважатимуться здійсненими з дати зарахування грошових коштів, на розрахунковий рахунок Виконавця. 
2.4. Валютою платежів по даному Договору є національна валюта України - гривня. Всі банківські видатки, пов'язані з перерахуванням грошових коштів, несе Замовник. 
2.5. Послуги, непередбачені даним Договором, підлягають додатковій оплаті на підставі підписаної Сторонами додаткової угоди до даного Договору, яка становитиме його невід'ємну частину. 
3.ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ НАДАНИХ ПОСЛУГ 
3.1. Щомісячно, протягом трьох робочих днів місяця, наступного за звітним. Виконавець представляє Замовнику Акт здачі-прийому наданих послуг (надалі-Акт). 
3.2. У випадку, коли надані послуги не відповідають умовам укладеного Договору, Замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання Акту повинен надати письмову аргументовану вимогу про доповнення наданих послуг. Якщо в триденний строк Виконавець не отримує підписаний Акт або аргументовану вимогу про доповнення наданих послуг, послуги вважаються прийнятими з виконанням всіх умов Договору. 
4. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 
4.1. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, пов'язану з роботою Замовника і отриману при наданні послуг. 
4.2. Здати Замовнику роботи, виконані згідно з даним Договором, відповідно до встановлених в ньому умов та порядку здачі виконаних робіт. 
5. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
5.1. Надавати інформацію та пояснення, необхідні Виконавцю для виконання своїх обов'язків на запит Виконавця. 
5.2. Створити Виконавцю необхідні для роботи умови. 
5.3. Прийняти якісно виконані Виконавцем роботи згідно з даним Договором, відповідно до встановлених в ньому умов та порядку. 
5.4. Провести розрахунки з Виконавцем відповідно до умов даного Договору. 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ГАРАНТІЇ 
6.1. Виконавець гарантує відповідність законодавству висновків та рекомендацій, що надаються Виконавцем при виконанні своїх обов'язків. 
6.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг, якщо це пов'язане з ненаданням Замовником необхідної інформації, або наданням Замовником недостовірної інформації, або невиконанням Замовником обов'язків, передбачених цим Договором. 
6.3. За неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
6.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання Замовником рекомендацій, що надаються Виконавцем. 
7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Сторони погодились з тим, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі сторін, контролювати чи запобігти виникненню яких, використовуючи розумні засоби застереження, вони не змогли), а саме: війни, військових дій, блокади, пожеж, землетрусів, повеней, а також інших обставин подібного роду, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін, та які впливають на виконання сторонами зобов'язань за даним Договором, строки виконання таких зобов'язань продовжуються відповідно на строк дії вказаних обставин. 
7.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України. 
7.3. У випадку, якщо дія форс-мажорних обставин продовжується більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна з сторін вправі в односторонньому порядку розірвати даний Договір, письмово попередивши іншу сторону не менш як за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання. 
7.4. Кожна із сторін даного Договору зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу сторону про початок та кінець дії форс-мажорних обставин, які перешкоджають виконанню зобов'язань за даним Договором, потягом 3-х днів з дати початку дії або відповідно закінчення дії таких обставин. 
8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ 
8.1. Всі спори, що виникають у зв'язку з даним Договором, підлягають розв'язанню шляхом переговорів.
8.2. Спори, не розв'язані шляхом проведення переговорів, підлягають передачі на розгляд та вирішення до господарського суду за підсудністю. 
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
9.1. Договір може бути розірваний достроково: 
9.1.1. За взаємною згодою сторін. 
9.1.2. За ініціативою однією із сторін, про що остання повинна сповістити іншу сторону не менше ніж за 30 днів до моменту розірвання Договору.
9.2. Виконавець є платником єдиного податку. 
10. СТРОК ДІЇ УГОДИ 
10.1. Строк дії укладеного Договору з _______________р. по _______________р. 
10.2. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони в письмовому вигляді не виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на наступний рік. 
10.3. З моменту підписання даного Договору всі переговори, домовленості та листування сторін з питань, що врегульовані даним Договором, втрачають силу. 
10.4. Всі зміни та доповнення до даного Договору будуть чинні лише за їх вчинення в письмовій формі та підписання належним чином уповноваженими представниками кожної з сторін. 
10.5. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Виконавця, другий у Замовника. 
 11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ

Договір про юр_послуг

Размер файла: 46.00 кб

Образец Договора о предоставлении юридических услуг

Скачать